Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en behandeling tussen Auric Skincare en de cliënt waarop Auric Skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2

Inspanning Auric Skincare

 1. Auric Skincare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Auric Skincare worden verteld.
 3. Auric Skincare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 3

Afspraken

 1. De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Auric Skincare melden.
 2. Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Auric Skincare 50 % van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Auric Skincare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Als de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de Auric Skincare de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Auric Skincare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, Als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet Auric Skincare bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Auric Skincare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Auric Skincare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.
 3. Auric Skincare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt als, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Auric Skincare verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5

Betaling

 1. Auric Skincare vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Auric Skincare aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is Auric Skincare zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Auric Skincare verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Auric Skincare gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 

 1. Auric Skincareis niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Auric Skincare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Auric Skincare, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Auric Skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Auric Skincare zelf.

 

Artikel 7

Klachten

 

 1. Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Auric Skincare.
 2. Auric Skincare moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Als een klacht over de behandelingen gegrond is zal Auric Skincare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Als een klacht over de producten gegrond is zal Auric Skincare het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Als Auric Skincare en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

 

Artikel 8

Garantie

 

 1. Auric Skincare geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt als, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de Auric Skincare over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de Auric Skincare geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de Auric Skincare heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

 

 1. Auric Skincare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen als, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Auric Skincare is gevestigd.
 2. Auric Skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10

Behoorlijk gedrag

 

 1. De cliënt behoort zich in de salon van Auric Skincare te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Als de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Auric Skincare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Auric Skincare wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van de schoonheidsspecialisten en pedicure.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 11

Recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Auric Skincare en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Auric Skincare (www.auricskincare.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Juli 2022 versie 2.0