fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.auricskincare.nl, alle overeenkomsten en alle cursussen c.q. diensten die Auric Skincare levert c.q aanbied.  Auric Skincare, Paul kleestraat 5, 1328 HC te Almere.
b. Auric Skincare is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van de voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen
a. Het doen van aanbiedingen door Auric Skincare is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
b. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Levertijden in offertes en advertenties van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Prijzen
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt.
b. Auric Skincare behoudt zich ten allen tijden het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.
c. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Auric Skincare gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport
a. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.
b. Indien de capaciteit van Auric Skincare op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is Auric Skincare bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
c. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.
d. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
e. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.
f. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
g. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Gemaakte verzend- en transportkosten zullen altijd verhaald worden op koper.
h. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst gebruiker, de GLS of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen.
i. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.
j. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
k. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. In de regel geldt dat artikelen, mits op voorraad, binnen 14 werkdagen bezorgd worden.

5.Garantie
a. Op cursussen wordt geen garantie gegeven.
b. Elektrische apparaten geleverd door Auric Skincare die binnen 12 maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan Auric Skincare mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. Auric Skincare behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat Auric Skincare in voor reparatiekosten. Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Val-, water schade etc. worden niet vergoed. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van Auric Skincare de overige mogelijkheden bekijken.

6.Inschrijving cursus
a. Inschrijvingen cursussen vindt plaats door retourzending of inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier/agenda of  betalingsovereenkomst aan Auric Skincare of door een bestelling van de cursus via de website www.auricskincare.nl en/of via e-mail info@auricskincare.nl
b. Voor aanvang van de 1e cursusdag dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan doormiddel van contante betaling, pin betaling, overboeking op Rabobank bankrekening met nummer NL52ingb0006342327 t.n.v. Auric Skincare of Ideal betaling.
c. Indien u er kiest om de betaling in termijnen te betalen zal i.o. met Auric Skincare de betaling verval data’s worden afgesproken. Indien hier geen respons op komt binnen 5 werkdagen zal Auric Skincare de bestelling zien als betaling in 1 termijn en bent u deze per direct verschuldigd.
d. Met ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging via e-mail info@auricskincare.nl komt de overeenkomst tussen de cursist en Auric Skincare tot stand en is de cursist de volledige opleidingskosten verschuldigd aan Auric Skincare.
e. Tijdens de opleiding dient u gebruik te maken van de merken waar Auric Skincare mee werkt. Werken met een ander merk tijdens de cursus is niet toegestaan.
f. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de cursus, zal Auric Skincare u dit per omgaande laten weten. Auric Skincare is gerechtigd cursussen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.
g. Alle informatie over cursisten, waarvan door Auric Skincare ingezette medewerkers kennis nemen en waarvan niet expliciet is vermeld dat ze van algemene bekendheid is, zal als vertrouwelijk worden behandeld. Alle aan Auric Skincare verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

7. Annulering opleiding c.q. workshop of product
a. Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk, tenzij 50% van het totaal bedrag niet leverbaar is.
b. De datum waarop het inschrijfformulier/agenda is ondertekend of de datum waarop u via e-mail info@auricskincare.nl uw cursus heeft bevestigd is de datum waarop u definitief staat ingeschreven. U heeft bij elke cursus een bedenktermijn van 14 werkdagen. Na de bedenktermijn staat u definitief ingeschreven, met als gevolg dat u garant staat voor het volledige opleidingsgeld.

8.Ziekte
a. Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de cursus dient u dit vroegtijdig te melden aan Auric Skincare. In dat geval zal gezamenlijk worden bekeken wanneer u bij een eerstvolgende mogelijkheid de betreffende les of lessen kunt u inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven.
b. Indien u door ziekte in het geheel niet meer kunt deelnemen aan de cursus dient u dit schriftelijk te laten weten aan Auric Skincare. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende cursus de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven.  In beide gevallen zal van uitstel van betaling geen sprake zijn en bent u de cursuskosten echter onverkort verschuldigd.

9.Afspraken
a. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de cursus aan Auric Skincare melden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Auric Skincare het gehele honorarium voor de afgesproken cursus / workshop aan de cursist berekenen.
b. Indien de cursist meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Auric Skincare de verloren tijd inkorten op de cursus / workshop en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen, of de cursus annuleren c.q. verplaatsen.
c. Auric Skincare moet verhindering voor een cursus / workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de cursus / workshop aan de cursist melden.
d. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Salon.
e. Auric Skincare is gerechtigd een cursus te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

10.Beschadiging & diefstal
Auric Skincare heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Auric Skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten
a. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen vijf dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij Auric Skincare te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.
b. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen vijf dagen na ontvangst.
c. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Auric Skincare in behandeling genomen.
d. Indien de cursist een klacht heeft over een cursus / workshop of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Auric Skincare. Auric Skincare moet de klager binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal auric Skincare de cursus opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt. Voor producten zal worden gekeken naar een passende oplossing. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Auric Skincare legt voor elke klacht en de wijze van afhandeling een dossier aan welke per klant wordt geregistreerd. Elke klacht wordt voor ten minste 1 jaar bewaard.
e. Klachten worden door Auric Skincare ten alle tijde als vertrouwelijk behandeld.

 

12.Retourzendingen
a. Producten kunnen worden geruild mits de verpakking nog geheel in tact is, geseald en niet zijn blootgesteld aan UV-licht. Ruilen kan uitsluitend binnen 10 werkdagen.
b. Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal Auric Skincare binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werkstellen het product om te ruilen of te vervangen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Auric Skincare u een waardebon geven t.w.v. het aankoopbedrag.

13.Betaling,kosten,rente en buitengerechtelijke kosten.
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen contante betaling, pin betaling, overboeking of webshop betalingen.
b. Auric Skincare is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.
c. Auric Skincare is gerechtigd bij in gebreke blijven van betaling na de eerste herinnering een aanmaning te versturen en hiervoor 9% aan de onderneming te berekenen van het openstaande factuur bedrag.
d. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke bent gebleven. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.
e. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke Auric Skincare maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
e. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien Auric Skincare niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.
f. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van Auric Skincare is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
g. Indien het tot een incassobureau of rechtszaak komt behoudt de directie van Auric Skincare zich het recht voor om u uit te sluiten voor de rest van de cursus.

14.Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven eigendom van Auric Skincare, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan Auric Skincare verschuldigd  is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

15. Autorisatie
Het is de wederpartij niet toegestaan cursussen te geven in of met de producten en systemen die Auric Skincare op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Auric Skincare.

17. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
a. Auric Skincare aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van cursussen  alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.
b.Auric Skincare is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
c. Auric Skincare is niet aansprakelijk voor  verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de salon.
d. Auric Skincare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal Auric Skincare de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.
e. Auric Skincare is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

18.Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

19.Overmacht en ontbinding
a. Onder overmacht aan de zijde van Auric Skincare wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet vertraagd of niet volledig leveren aan Auric Skincare van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Auric Skincare, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Auric Skincare die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
b. Mocht Auric Skincare als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
c. In geval van overmacht heeft Auric Skincare het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
d. Ontbinding door Auric Skincare is mogelijk indien Auric Skincare:

1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
2. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
3. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Auric Skincare door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.
e. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Auric Skincare afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

20.Intellectuele eigendomsrechten
Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auric Skincare. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van Auric Skincare te vermenigvuldigen.

21.Toepasselijk recht en geschillen
a. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
b. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, met dien verstande dat Auric Skincare zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als Auric Skincare zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om Auric Skincare schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door Auric Skincare zal worden gerespecteerd

Particulier?